zcmimi's blog
查看原题

点击跳转

g(n)为点数为n的无向图个数

g(n)=2^{n\choose 2}

f(n)为点数为n的简单无向连通图的数量

枚举连通块个数i可得

\displaystyle g(n)=\sum_{i=0}^n \frac{f(i)}{i!}

发现这个形式很眼熟(生成函数):

g=e^f

那么f=\ln g

求出g\ln就可以得到f

#include<bits/stdc++.h>
const int N=1<<18,P=1004535809;
typedef long long ll;
int n;
void mod(int&x){if(x>=P)x-=P;}
template<class T>
int pw(int x,T b){
  int res=1;
  for(;b;b>>=1,x=1ll*x*x%P)
    if(b&1)res=1ll*res*x%P;
  return res;
}

int inv(int x){return pw(x,P-2);}
int L,r[N];
void getL(int n){
  for(L=1;L<n;L<<=1);
  for(int i=0;i<L;++i)
    r[i]=(r[i>>1]>>1)|((i&1)?(L>>1):0);
}
void swap(int&x,int&y){int t=x;x=y;y=t;}
const int G=3,Gi=inv(G);
void ntt(int*A,int typ){
  for(int i=0;i<L;++i)
    if(i<r[i])swap(A[i],A[r[i]]);
  for(int len=1;len<L;len<<=1){
    int Wn=pw(~typ?G:Gi,(P-1)/(len<<1));
    for(int i=0;i<L;i+=len<<1)
      for(int k=0,w=1;k<len;++k,w=1ll*w*Wn%P){
        int t=1ll*w*A[i+k+len]%P;
        mod(A[i+k+len]=A[i+k]-t+P);
        mod(A[i+k]+=t);
      }
  }
  if(~typ)return;
  for(int i=0,il=inv(L);i<L;++i)A[i]=1ll*A[i]*il%P;
}
void mul(int*A,int*B,int*C,int n){
  static int a[N],b[N];
  getL(n<<1);
  memcpy(a,A,n*4),memcpy(b,B,n*4);
  memset(a+n,0,(L-n)*4),memset(b+n,0,(L-n)*4);
  ntt(a,1),ntt(b,1);
  for(int i=0;i<L;++i)C[i]=1ll*a[i]*b[i]%P;
  ntt(C,-1);
  memset(C+n,0,(L-n)*4);
}
void inv(int*A,int*B,int n){
  if(n==1)return B[0]=inv(A[0]),void();
  inv(A,B,(n+1)>>1);
  getL(n<<1);
  static int C[N];
  memcpy(C,A,n*4);memset(C+n,0,(L-n)*4);
  ntt(B,1);ntt(C,1);
  for(int i=0;i<L;++i)
    B[i]=1ll*B[i]*(2-1ll*B[i]*C[i]%P+P)%P;
  ntt(B,-1);
  memset(B+n,0,(L-n)*4);
}
void dvt(int*A,int*B,int n){
  for(int i=1;i<n;++i)
    B[i-1]=1ll*i*A[i]%P;
  B[n-1]=0;
}
void itr(int*A,int*B,int n){
  for(int i=1;i<n;++i)
    B[i]=1ll*inv(i)*A[i-1]%P;
  B[0]=0;
}
void ln(int*A,int*B,int n){
  static int a[N],b[N],B_[N];
  memset(b,0,n*4);
  dvt(A,a,n),inv(A,b,n);
  mul(a,b,B_,n);
  itr(B_,B,n);
}
int main(){
  scanf("%d",&n);++n;
  static int g[N],f[N],fac[N];
  getL(n);
  fac[0]=1;
  for(int i=1;i<n;++i)fac[i]=1ll*fac[i-1]*i%P;
  g[0]=1;
  for(int i=1;i<n;++i)g[i]=1ll*pw(2,1ll*i*(i-1)/2%(P-1))*inv(fac[i])%P;
  ln(g,f,n);
  printf("%d\n",1ll*f[n-1]*fac[n-1]%P);
}
LG 4841 [集训队作业2013]城市规划
comment评论
Search
search