zcmimi's blog
avatar
zc
2020-04-26 01:05:00
 • 本文总阅读量
查看原题

点击跳转

首先,确定最大值和唯一一对的相同的元素

这对元素分别放在最大值的左边和右边

剩下的n-3个元素,有两种选择:

 1. 放在最大值左边
 2. 放在最大值右边

那么就有2^{n-3}种方案

[1,m]中选取n-1个不相同的元素,有m \choose {n-1}种方案

接着在这n-1个元素中选取一个非最大值的元素作为唯一相同那一对,有n-2种方案

那么最终答案就是2^{n-3} \times {m \choose{n-1}} \times (n-2)

#include<bits/stdc++.h>
const int P=998244353;
int pw(int x,int b){
  int res=1;
  while(b){
    if(b&1)res=1ll*res*x%P;
    b>>=1,x=1ll*x*x%P;
  }
  return res;
}
int fac(int x){
  int ans=1;
  for(int i=2;i<=x;++i)ans=1ll*ans*i%P;
  return ans;
}
int C(int n,int m){
  if(n<m)return 0;
  return 1ll*fac(n)*pw(fac(m),P-2)%P*pw(fac(n-m),P-2)%P;
}
int main(){
  int n,m;
  scanf("%d%d",&n,&m);
  if(n<=2){printf("0\n");return 0;}
  printf("%d\n",1ll*pw(2,n-3)*C(m,n-1)%P*(n-2)%P);
}
LG CF1312D Count the Arrays
comment评论
Search
search